Privacyverklaring Train de Notaris

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

De verwerkingsverantwoordelijke van Train de Notaris is mr. Trijnie J. Lukassen-Beije, Merbau 61, 3315 RP Dordrecht en het secretariaat.

Train de Notaris verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een training of begeleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de training en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Train de Notaris persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.

Train de Notaris gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·           de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training;

·           het verzorgen van de door u gekozen training;

·           om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;

·           om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;

·           om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten.

·           Het ontvangen van uitnodigingen voor trainingen en nieuwsbrieven. Wanneer u zich uitschrijft voor deze berichten worden de hiervoor bestemde gegevens uit onze database verwijderd.

·           om te voldoen aan op Train de Notaris rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Train de Notaris informatie over uw aanwezigheid bij de training verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties zoals de KNB.

Train de Notaris zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven aan Train de Notaris of indien Train de Notaris daartoe wettelijk verplicht is.

Voor het opstellen van bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten werken wij met software die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Wij spannen ons in om te realiseren dat de leveranciers zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt bij de training, via onze website, via e-mail of schriftelijk.

We bewaren de gegevens tijdens de looptijd van de training. Daarna worden ze in een archief opgeslagen, zodat u daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken, en om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is minimaal 7 jaar. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases tenzij u ons daarvoor toestemming geeft.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen -mits in overeenstemming met de wet- uiterlijk binnen zes weken worden gerealiseerd.

Google en social media: we gebruiken Google Adwords als marketing instrument. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden en plaatsen geen cookies. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social Media buttons: we willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op de websites van Train de Notaris te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social mediakanalen gebruiken wij de buttons: Facebook, LinkedIn, YouTube, Nieuwsbrief. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Wij hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door de social mediakanalen.

Train de Notaris kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd in december2018.

Train de Notaris, december 2018