ALGEMENE VOORWAARDEN
Train de Notaris en Coach de Notaris

1. Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Train de Notaris en Coach de Notaris: een trainings- en coachingsbureau voor het notariaat, opgericht door mr. T.J. (Trijnie) Lukassen-Beije en ingeschreven in het Handelsregister  van de Kamer van Koophandel onder nummer 56882866, gevestigd te 3315 RP Dordrecht, Merbau 61.
In deze algemene voorwaarden worden Train de Notaris en Coach de Notaris hierna tezamen aangeduid als: “Train de Notaris”.
1.2 Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij Train de Notaris zich jegens u verbindt werkzaamheden te verrichten.
1.3 Overeenkomst: elke afspraak tussen u en Train de Notaris tot het verlenen van diensten door Train de Notaris ten behoeve van u.
1.4 Training of coaching: een training van Train de Notaris of een coachingsgesprek, -traject of -programma van Coach de Notaris.
1.5 U: degene die al dan niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf deelneemt aan een training of coaching.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen u en Train de Notaris tot het leveren van producten en diensten.

3. Aanmelding
3.1
Aanmelding voor een training of coaching dient schriftelijk of digitaal te geschieden door het indienen van het aanmeldformulier op de website of per e-mail. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Hierna zult u zo spoedig mogelijk een factuur ontvangen.
3.2 Voor iedere training is een maximum gesteld voor het aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien u niet kunt deelnemen omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt, dan zal Train de Notaris u hierover informeren.

4. Uitvoering
Train de Notaris zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze werkzaamheden hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

5. Betaling
5.1
Betaling van de factuur voor de training of coaching aan Train de Notaris dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Train de Notaris aan te wijzen bankrekening.
5.2 Alle in de factuur genoemde bedragen zijn exclusief het geldende BTW percentage alsmede – voor zover van toepassing – exclusief reistijd en reiskosten.
5.3 Wanneer u de factuur niet tijdig betaalt, ontvangt u een herinnering. Als u hierna niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, bent u in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Train de Notaris gerechtigd vanaf de vervaldatum de wettelijke rente aan u in rekening te brengen, alsook administratiekosten.
5.4 Train de Notaris is gerechtigd nakoming van enige verplichting jegens u, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van u aan een training of coaching, op te schorten zolang u niet aan al uw (betalings)verplichtingen jegens Train de Notaris heeft voldaan.

6. Annulering of wijziging training of coaching
6.1
Annulering van een training of coaching is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk.
6.2 Annulering van een training (groepsverband) is slechts kosteloos mogelijk tot 5 weken voor aanvang van de training.
Bij annulering van de training binnen 2 tot 5 weken voor aanvang van de training zal 50% van het volledige bedrag door u verschuldigd zijn.
Bij annulering van de training binnen 2 weken voor aanvang van de training of bij verhindering of niet deelnemen aan de training, zal het volledige bedrag door u verschuldigd zijn.
Bij verhindering of niet deelnemen aan een training is het volledige bedrag verschuldigd. U heeft dan wel de mogelijkheid een plaatsvervanger te sturen. Dit dient per e-mail aan Train de Notaris te worden doorgegeven.
6.3 Annulering van een coachingstraject of – programma (individueel) is slechts kosteloos mogelijk tot 5 weken voor aanvang van het traject of programma.
Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van het traject of programma zullen de reeds verschuldigde kosten voor een locatie, vergaderarrangement en/of verblijfkosten in rekening worden gebracht alsmede een bedrag van € 200,00 exclusief 21% btw als een gedeeltelijke vergoeding voor voorbereidingsactiviteiten, administratiekosten en gereserveerde tijd.
6.4 Annulering van een coachingsgesprek is slechts kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aanvang van het gesprek. Door u zal dan een bedrag van € 50,00 exclusief 21% btw verschuldigd zijn als een gedeeltelijke vergoeding voor voorbereidingsactiviteiten, administratiekosten en gereserveerde tijd.
Wanneer u niet op het geplande gesprek verschijnt zonder afmelding, is Train de Notaris gerechtigd het volledige verschuldigde bedrag aan u in rekening te brengen.
6.5 Indien u na aanvang van een training of coachingstraject of -programma de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet meer deelneemt, heeft u geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Train de Notaris, anders rechtvaardigen.
6.6 Train de Notaris behoudt zich het recht voor de datum en het tijdstip van een (deel van de) training of coaching te wijzigen – bijvoorbeeld bij een onvoldoende aantal inschrijvingen voor een training – en zal u van een dergelijke wijziging tijdig op de hoogte stellen.
Mocht Train de Notaris niet in staat zijn een nieuwe datum te realiseren, dan zal de training of coaching worden geannuleerd en zal het reeds door u voldane cursusgeld aan u worden terugbetaald dan wel een gedeelte daarvan naar evenredigheid wanneer een deel van de training of coaching reeds heeft plaatsgevonden.

7. Overmacht
7.1
In geval van overmacht is Train de Notaris niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Train de Notaris zal dan met u in overleg treden om een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
7.2 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van Train de Notaris liggen en/of waarvan Train de Notaris bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn en/of wanneer de docent/trainer van Train de Notaris vanwege ziekte tijdelijk of langere tijd verhinderd is.
7.3 Wanneer het niet mogelijk is een nieuwe datum voor de training of coaching te plannen of een alternatieve manier te vinden, dan neemt Train de Notaris geen andere verplichting op zich dan het uitsluitend terugbetalen van het cursusgeld dan wel een gedeelte daarvan naar evenredigheid wanneer een deel van de training of coaching reeds heeft plaatsgevonden.

8. Permanente Educatie (PE)
8.1
Wanneer dat vooraf is aangekondigd, kunnen PE-punten aan de deelname aan een training of coaching worden toegekend. Wanneer u hiervoor kwalificeert en aan alle vereisten heeft voldaan, zal aan u een deelnamecertificaat worden uitgereikt met vermelding van de behaalde PE-punten. Train de Notaris zal aan de betreffende accreditatieorganisatie schriftelijk melden dat u heeft deelgenomen aan een training of coaching van Train de Notaris – inclusief toezending van een presentielijst – zodat u in aanmerking kunt komen voor toekenning van uw PE-punten.
8.2 Train de Notaris behoudt zich het recht voor om geen deelnamecertificaat en/of geen of minder PE-punten aan u toe te kennen indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik, fraude of oneigenlijke of onvolledige deelname aan een training of coaching.

9. Intellectuele eigendom
9.1
Train de Notaris is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar tijdens of in het kader van de trainingen en coaching gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal, presentaties, readers, documenten, modellen, hand-outs, programma’s afbeeldingen en overige hulpmiddelen.
9.2 Het is niet toegestaan om de in het vorige lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Train de Notaris geheel of gedeeltelijk te kopiëren of openbaar te maken.
9.3 Train de Notaris is gerechtigd om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot u of andere opdrachtgevers van of deelnemers aan een training of coaching.

10. Geheimhouding en gegevensbescherming
10.1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens een training of coaching met elkaar besproken of gedeeld is, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Train de Notaris of door u is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 De wijze van gegevensbescherming door Train de Notaris vindt u in de privacyverklaring van Train de Notaris.

11. Aansprakelijkheid
11.1
Hoewel met betrekking tot de inhoud van alle trainingen en coaching en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Train de Notaris niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de trainingen en coaching en het cursusmateriaal. Train de Notaris is niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.
11.2 Train de Notaris zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Train de Notaris mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan Train de Notaris onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is Train de Notaris voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
11.3 Train de Notaris is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die u, al dan niet in overleg met Train de Notaris, heeft genomen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel gedurende de periode van training of coaching of uit hoofde van de overeenkomst, als daarna.
11.4 Indien de uitvoering van een opdracht door Train de Notaris leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Train de Notaris wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Train de Notaris komt.
11.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Train de Notaris beperkt tot het in totaal aan Train de Notaris voldane cursusgeld of betaling in de betreffende opdracht, met een maximum van € 1.500,00.
11.6 Train de Notaris zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien u de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
11.7 U vrijwaart Train de Notaris ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Train de Notaris.
11.8 Eventuele aanspraken als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan u uw rechten heeft verwerkt.

12. Klachten
12.1
Klachten over de dienstverlening van Train de Notaris kunnen worden ingediend via info@traindenotaris.nl.
12.2 Train de Notaris zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na indiening van een klacht contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken, dan wel zorg te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op de klacht.
12.3 Waar mogelijk streeft Train de Notaris ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1
Op alle overeenkomsten tussen u en Train de Notaris is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Wanneer er sprake is van een geschil, zal Train de Notaris eerst proberen dit geschil in onderling overleg met u op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
13.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
13.4 Indien één of meer artikelen van deze algemene algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze algemene algemene voorwaarden niet aangetast. Train de Notaris is dan gerechtigd om de algemene algemene voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.

14. Vindplaats algemene algemene voorwaarden en privacyverklaring
Deze algemene algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Train de Notaris zijn in te zien via de website van Train de Notaris of op te vragen via info@traindenotaris.nl.

5 mei 2020